• معاونت هنری

معاون هنری

محمدعلی جوشایی ................ شماره مستقیم  31225202-034

نام

سمت

شماره تماس

آقای علی سلطانی

جانشین معاونت ورئیس اداره امور هنری

31225203

آقای  علیرضا عباس زاده

مسئول دفتر معاونت

 

31225202

اقای امیررضا بهرامی

امور اجرایی و پشتیبانی و پیگیری مطالبات

31225211

آقای کوروش عبدالعلی پور

مسئول و کارشناس دبیرخانه مد و لباس ودبیر ستاد صیانت وعفاف وحجاب وکارشناس موسسات تک منظوره هنری

31225211

خانم مریم خالقی

مسئول دفتربیمه و صندوق حمایت از هنرمندان

 

31225212

خانم زهره شادروان

ریئس اداره امور سینمایی و سمعی بصری

31225220

خانم فروغ فدایی

کارشناس سینمایی و سمعی بصری

31225221

آقای مجتبی روحانی

کارشناس مسئول آموزشگاه ها و هنرهای تجسمی

31225203

آقای فرهاد باغینی پور

کارشناس مسئول تئاتر و موسیقی

31225209

خانم نیره ولندیاری

سرپرست اداره آموزش مهارتی

31225276

خانم مهرنازطبیب زاده

کارشناس آموزش مهارتی

 

31225276

خانم فاطمه کریمی

سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

31225222

خانم نهضت پورموسوی

کارشناس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

31225222