شرایط پذیرش مقالات و گزارشات در دوفصلنامه پژوهشگران فرهنگ

شرایط پذیرش وراهنمای تنظیم مقالات

 

دوفصلنامه فرهنگ کرمان نشریه پژوهشی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با هدف انعکاس و انتقال یافته های پژوهش های فرهنگی وهنری ، ارائه گزارش ها و گفتگوهای تخصصی ، نقد وتحلیل تولیدات مطرح حوزه ی فرهنگ وهنر در استان منتشر میگردد. از صاحبنظران و نویسندگان محترم انتظار دارد در تدوین مقاله و نوشته ی خود موارد ذیل را رعایت فرمایند:


1- مقالات باید در زمینه موضوعات فرهنگ ،هنر وتاریخ استان بوده واز ارزش علمی لازم برخوردار باشند.

2- مسئولیت صحت مطالب مندرج درهرمقاله به عهده نویسنده است .

3- در مقالات استخراج شده از پایان نامه ها ذکر نام استاد راهنما الزامیست .

4- مقالات رسیده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرارخواهند گرفت ودر صورت نیاز به بازنگری، نویسنده مسئول موظف به     انجام دادن  اصلاحات وارسال مجدد مقاله می باشد.

5- اثر ارسالی نباید در نشریه ویا سایت دیگری به چاپ رسیده باشد.

6- زمان چاپ مقالات بستگی به نظر هیات تحریریه دارد.

7- آراء وعقاید نویسندگان لزوما نظر فصلنامه نیست .

8- مشخصات کامل نویسنده / نویسندگان درپایان مقاله ذکر گردد. (مشخصات شناسنامه ای، رتبه علمی، رشته تحصیلی، شغل ، نشانی کامل، پست الکترونیک، شماره تماس)

9- فصلنامه درویرایش مطالب آزاد است.

10- نشریه از نقد علمی مقالات و پژوهش ها استقبال می کند.

11-  مقالات دریافتی بازگردانده نمی شوند.


ساختار مقالات :

* عنوان:کوتاه، دقیق وبیان روشنی از موضوع مقاله باشد.  

* نویسنده: نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، نشانی، شماره تلفن وپست الکترونیک نویسنده ودانشگاه یا موسسه مربوطه

* چکیده: شامل اهداف، روش ها، نتایج اصلی وتفسیر نتایج وحداقل بین 150 تا 300 کلمه باشد.

* واژه های کلیدی:  بین سه تا پنج کلمه

* مقدمه : شامل بیان زمینه پژوهش ،مرور پیشینه و پرسش های پژوهش باشد.

* بیان مسئله : شامل توضیح مفاهیم اصلی، تحلیل و تفسیر، استدلال ها، نتایج تحقیق و روش انجام کار .  

* فهرست منابع: با ذکر نام کامل نویسنده، عنوان کتاب، نام کامل مترجم، نام کامل مصحح، سال انتشار، محل نشر، نوبت چاپ و تاریخ نشر.

* نتیجه گیری :شامل خلاصه ای از موضوع ویافته های پژوهش  .


روش تهیه مقالات وگزارش ها :

*مقالات از 20 صفحه و گزارش ها از 5 صفحه تجاوز نکند.

*مقالات و گزارش ها در برنامه WORD ودر کاغذ آ4 تایپ شود.

*فاصله خطوط به شکل single   ویا 1 سانتی متر باشد. فاصله متن از لبه کاغذ ازچپ و راست 2و نیم سانتی متر واز بالا و پایین 3 سانتی متر  باشد .

*فاصله عنوان مقاله از بالای کاغذ در صفحه اول 8 سانتی متر  باشد. قلم نگارش متن مقالات وگزارش ها دربخش فارسیBnazanin ودر صورت نیاز در بخش انگلیسی Time New Roman  باشد.