شناسنامه فصلنامه

 

صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

مدیرمسئول: محمد رضا علیزاده احمد آبادی

سردبیر: دکترمحمد صادق بصیری

مدیر داخلی : زهره شادروان

 اعضاء هیات تحریریه

1- آقای دکتریدالله آقاعباسی          استادیارادبیات نمایشی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2- آقای دکتر محمد صادق بصیری    استاد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

3- آقای دکترعبدالمجید جلایی        استاد اقتصاد، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

4- آقای دکترمحمد رضا حاتمی       استادیار معارف اسلامی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

5- آقای دکترجمشید روستا            استادیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

6- آقای دکترحسن سلاجقه           استادیارهنر ،دانشگاه شهیدباهنر کرمان

7- آقای دکترعنایت الله شریف پور    دانشیارزبان وادبیات فارسی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان

8- آقای دکترحسین غضنفرپور        دانشیارجغرافیا، دانشگاه شهیدباهنرکرمان

9- آقای دکترمحمود مدبری           استاد زبان وادبیات فارسی ، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

10- خانم دکترسوده مقصودی         دانشیارجامعه شناسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

11- آقای دکترعلیرضا مهدیزاده       استادیارهنر، دانشگاه شهیدباهنر کرمان