خدمات الکترونیکیصدور مجوز نشریات

-شرایط اخذ مجوز دکه

-اصلاحات دفترچه راهنما

-دفترچه راهنما ی نشـریه

-فرم درخواست نشریه داخلی

-فرم درخواست نشریه عمومی

-فرم کمیسیون انتشارات دولتی

-فرم درخواست امتیاز خـبرگـزاری

-تغییر مدیرمسئول  نشریه داخـلی

-فرم درخواست پایگاه خبری، اینترنتی

-فرم تغییر مدیر مسئول یا صاحب امتیاز

 

 

ثبت نام جهت اخذ مجوز نشریه به صورت الکترونیکی انجام می شود،سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی e-rasaneh.ir باهدف ارائه بانک اطلاعاتی بهنگام ومکانیزه کردن ثبت تقاضای صدور مجوز نشریات چاپی والکترونیک راه اندازی شده است ومتقاضیان محترم  می توانند پس از ثبت اطلاعات وارسال مدارک از طریق سایت مذکور، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و مراتب را از همان طریق تاحصول نتیجه پیگیری نمایند .