مشخصات سینماهای استان کرمان

 

 

ردیف

نام سینما

مدیر سینما

سال تاسیس

شهرستان

1

آسیا

محمود افراشته

47

کرمان

2

مهتاب

مجید پرنده

44

کرمان

3

شهر تماشا

حسین ذوالعلی

46

کرمان

4

قدس

علی حاج اکبری

42

سیرجان

5

فرهنگ

-

88

شهربابک

6

امین

مجتبی عطاپور

91

رفسنجان

7

امین ( دانشگاه آزاد )

حسین خراسانی

91

انار

 

 

 

مشخصات سینماهای 4-5 بعدی

 

 

 

ردیف

نام سینما

مدیر سینما

سال تاسیس

شهرستان

1

4 بعدی مهر

علی نمک شناس( غیر فعال)

90

بم

2

بهمن

محسن زنگی(غیر فعال)

90

بم

3

مادر

محمد مهدی مهدوی

91

کرمان

4

-

علیرضا صیادی

91

سیرجان

5

5 بعدی

پدرام نژاد محمودی

92

کرمان

6

4بعدی

عبدالرسول جمالی

93

شهربابک