• حوزه معاونت اداری مالی

معاون اداری ومالی

سید حامد میرحسینی            31225231-034

سید حامد میرحسینی 

رئیس اداره امور اداری و مالی           اسماعیل سیدی  31225250