معرفی اداره کل استان کرمانمعاونت توسعه مدیریت و منابع

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 

   معاون توسعه مدیریت و منابع :

      سیدجواد اوحدی                .                                                                                                                                                                 شماره تماس  31225234

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

اسماعیل سیدی

رئیس اداره امور اداری و مالی

31225250

هاله نصری

سرپرست گروه طرح، برنامه و تحول اداری

31225239

حسن رضایی نژاد

کارشناس مسئول دفتر طرحهای عمرانی

31225241

حسین عباسپور

کارشناس دفتر طرح های عمرانی

31225241

ایرماه شاهرخی

کارشناس بودجه

31225258

--

کارشناس توسعه مدیریت و اقتصاد مقاومتی

31225246

الهه اکبرزاده

کارشناس آمار و اطلاعات

31225258

لیدا تجربه کار

کارشناس آموزش و اشتغال

31225246

مژده حسینعلی پور

کارشناس برنامه ریزی

31225246

محسن حاج حسینی

کارشناس بودجه تملک دارایی

31225232

مرتضی اسدی

کارشناس انفورماتیک

31225244

امیر بهرامی

مسئول امور اجرایی و پشتیبانی

31225242

عبدالرضا صافی زاده

مسئول امور رفاهی

31225245

مهناز خواجه احمدی

حسابدار

31225245

علی دورانی

مسئول انبار و امین اموال

31225232

ضیاءالدین  اله وردی

کارشناس دفتر حقوقی

31225237

----

عامل ذیحساب

31225245

بتول دولت آبادی

حسابدار

31225245

نرگس بهمن زاده

کارشناس مسئول امور اداری

31225251

فاطمه عبدالهی

کارشناس امور اداری و کارگزینی

31225251

فاطمه زینلی

کارشناس مالی

31225231

نرگس محکمی

کارشناس مسئول حسابداری

31225253

حبیب ا...نبی زاده

حسابدار

31225248

مجید گلستانی

کارپرداز

31225248

جمشید ملایی

مسئول تدارکات

31225252

سیامک ستاری

مسئول دفتر معاون

31225234