• حوزه معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی

وحید محمدی ………………………….شماره مستقیم  31225257-034

محمدی

سرپرست اداره امور فرهنگی: ناهید بذر افشان            31225280

رئیس اداره امور تبلیغات و اطلاع رسانی :  بابک لشکری      31225268

رئیس اداره مطبوعات و آگهی ها : حیدر افشاری پور           31225287

مسئول دبیرخانه  جشنواره شعر رضوی:سعید نجفی    31225286