معرفی اداره کل استان کرمانمعاونت امور فرهنگی و رسانه ای

حوزه معاونت فرهنگی

معاون امور فرهنگی  و رسانه ای:

محمد جواد حسین زاده محمد جواد حسین زاده                  

تلفن: 31225257-034           نمابر: 322    68513-034 

 

منشی دفتر: علیرضا بوستان

31225255-034

مسئول دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: فاطمه کریمی

31225269-034

مسئول دبیرخانه جشنواره شعر رضوی: سعید نجفی زاده

31225286-034

امور فصلنامه پژوهشگران فرهنگ: زهره شادروان

31225275-034

امور اجرایی و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و رسانه ای: صدیقه ایرانمنش

31225266-034

.................................

رییس گروه امور فرهنگی و جانشین معاون:حیدر افشاری پور

31225280-034

کارشناس مسئول چاپ و نشر: اکرم رنجبر

31225278-034

کارشناس موسسات فرهنگی و هنری: میترا  مداحی

31225285-034

کارشناس انجمن های ادبی: زهرا بوستانی

31225273-034 

کارشناس ناظر بر چاپ و نشر و صنایع وابسته: مهدی شفیعی

31225283-034

کارشناس رصد و پایش آسیب های فرهنگی و اجتماعی : منصور نعمتی

31225282-034

امور پژوهش و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی :مریم جعفری

31225286-034

......................................

رییس گروه رسانه: علی سیف الدینی

31225287-034

کارشناس مطبوعات و رسانه: منیژه احمد نظری

31225277-034

امور آگهی های دولتی و دادگستری: اعظم حیات بخش

31225218-034

امور آگهی های ثبتی:  مهشید نادری

31225218-034

.......................................

رییس اداره تبلیغات و اطلاع رسانی: بابک لشکری

31225268-034

کارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی: معصومه قشمی

31225273-034