• معاونت هنری

معاون هنری

وحید محمدی ................ شماره مستقیم  31225202-034


Image result for ‫وحید محمدی ارشاد کرمان‬‎

نام

سمت

شماره تماس

٣١٢٢٥٢220

آقای  علیرضا عباس زاده

مسئول دفتر معاونت         

٣١٢٢٥٢٠٢

     آقای کوروش عبد العلی پور

امور اجرایی و پشتیبانی و پیگیری مطالبات

٣١٢٢٥٢22

خانم سعیده واعظی

مسئول و کارشناس دبیرخانه مد و لباس ودبیر ستاد صیانت وعفاف وحجاب وکارشناس موسسات تک منظوره هنری

٣١٢٢٥٢١2

خانم مریم خالقی

مسئول دفتربیمه و صندوق حمایت از هنرمندان

٣١٢٢٥٢١٢

خانم فروغ فدایی

کارشناس سینمایی و سمعی بصری

٣١٢٢٥٢٢١

آقای منصور علی بیگی

کارشناس سینمایی و سمعی وبصری

31225222

آقای مجتبی روحانی

کارشناس مسئول آموزشگاه ها و هنرهای تجسمی

٣١٢٢٥٢٠٣

آقای فرهاد باغینی پور

کارشناس مسئول تئاتر و موسیقی

٣١٢٢٥٢03

خانم نیره ولندیاری

سرپرست اداره آموزش مهارتی

٣١٢٢٥٢٧٦

خانم مهرنازطبیب زاده

کارشناس آموزش مهارتی

٣١٢٢٥٢٧٦

خانم فاطمه کریمی

سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

٣١٢٢٥٢11

خانم نهضت پورموسوی

کارشناس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

٣١٢٢٥٢٢1