• حوزه مدیرکل

حوزه مدیرکل:

مدیرکل: محمدرضا علیزاده احمد آبادی                                                  31225300

محمد رضا علیزاده احمد آبادی

قائم مقام و رییس حوزه مدیرکل: احمد وفائی                                                 31225305

وفایی

مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه مدیرکل: صدیقه ایرانمنش                                                31225302

مشاور مدیرکل در امور بانوان: صدیقه ایرانمنش                                              31225302

کارشناس امور هماهنگی دفتر مدیرکل: مریم جعفری مقدم                                     31225304

مسئول دبیرخانه حوزه مدیرکل: زهرا اسماعیلی                                               31225305

منشی مدیرکل(هماهنگی وقت ملاقات و جلسات): امید سینایی                                               31225300

...........................................................

مسئول اداره امور شهرستان ها:  محمدرضا ضیاء الدینی                                       31225260

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: محمدرضا ضیاءالدینی                     31225260

...........................................................

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی: ناهید بذرافشان                                            31225289

کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی: مهدیه مومن زاده                           31225279

...........................................................

سرپرست دفتر هماهنگی امور ایثارگران: حمید رضا صدفی                                                31225311

............................................................

سرپرست دفتر فعالیت های قرآنی: رضا فتحی زاده                                                                 31225274

کارشناس دفتر فعالیت های قرآنی: شیرین ابراهیمی                                             31225281

.............................................................

سرپرست دفتر فعالیت های دینی: حجت الاسلام عبدالحسین علیزاده                               31225296

کارشناس دفتر فعالیت های دینی: مریم جعفری مقدم                                            31225304

.............................................................

سرپرست دفتر امور حقوقی:    مسعود سلاجقه                                                                     31225269

.............................................................

رئیس روابط عمومی: سعید کوشش                                                         31225297

کارشناس روابط عمومی: مهدیه شیروانی                                                     31225275

کارشناس روابط عمومی: محمد ادهمی                                                                            31225284

کارشناس روابط عمومی: ضیاء الدین الله وردی                                               31225284

.............................................................

مدیرحراست: محمد شریفی                                                                31225290

کارشناس حراست: عباس جهان آرا                                                                                  31225291

کارشناس حراست: محمدمهدی انجم شعاع                                                     31225292

دبیرخانه حراست: زهرا سلمانی                                                             31225293

پیش شماره کرمان  : 034