فرم ارسال اثار و مدارک هنرمندان

*
*
*
*
*
*
*
سوابق شغلی رسمی و غیر رسمی مرتبط با حوزه مد و لباس :
سوابق تجربی و عملی رسمی و غیر رسمی مرتبط با حوزه مد و لباس :
چنانچه آثار شما در مراکز معتبر ثبت شده است ذکر نمایید:(نشان شیما،ثبت مالکیت،ثبت اثر هنری و...):


* = ضروری