جهت پر کردن فرم پیشنهاد به پایین صفحه مراجعه کنید

 

نظام ارائه پیشنهادات
ارائه پیشنهاد
1-عنوان پیشنهاد *  
2-مشخصات پیشنهاد دهنده و مشارکت کنندگان :
1-2مشخصات پیشنهاد دهنده :
نام و نام خانوادگی : *  
پست سازمانی : *  
محل خدمت: *  
سابقه کار: *  
میزان تحصیلات : *  
شماره تماس : *  
2-2 مشارکت کننده اول :
نام و نام خانوادگی :    
پست سازمانی :    
محل خدمت :    
سابقه کار :    
میزان تحصیلات :    
شماره تماس :    
3-2 مشارکت کننده دوم :
نام و نام خانوادگی :    
پست سازمانی :    
محل خدمت :    
سابقه کار :    
میزان تحصیلات :    
شماره تماس :    
4-2 مشارکت کننده سوم :
نام و نام خانوادگی :    
پست سازمانی :    
محل خدمت :    
سابقه کار :    
میزان تحصیلات :    
شماره تماس :    
3- شرح وضعیت فعلی و اشکالات آن :
*  
4-شرح وضعیت مطلوب و روش پیشنهادی و مزایای آن (اعم از ثمرات اقتصادی یا صرفه جویی ):
*  
5- پیش نیاز ها و امکانات لازم برای اجرای پیشنهاد ( به همراه محاسبات هزینه ها) :
*  
6-نظرات تکمیلی و تخصصی مشارکت کننده :
   
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:    
نام و نام خانوادگی مشارکت کننده / مشارکت کنندگان :