نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد

جهت پر کردن فرم پیشنهاد به پایین صفحه مراجعه کنید

 

نظام ارائه پیشنهادات

ارائه پیشنهاد
*
2-مشخصات پیشنهاد دهنده و مشارکت کنندگان :
1-2مشخصات پیشنهاد دهنده :
*
*
*
*
*
*
2-2 مشارکت کننده اول :
3-2 مشارکت کننده دوم :
4-2 مشارکت کننده سوم :
3- شرح وضعیت فعلی و اشکالات آن :
*
4-شرح وضعیت مطلوب و روش پیشنهادی و مزایای آن (اعم از ثمرات اقتصادی یا صرفه جویی ):
*
5- پیش نیاز ها و امکانات لازم برای اجرای پیشنهاد ( به همراه محاسبات هزینه ها) :
*
6-نظرات تکمیلی و تخصصی مشارکت کننده :