شفافیت اطلاعاتمعاملات(خرید،فروش،مناقصه،مزایده..)حد نصاب متوسط و کلان ...