شفافیت اطلاعاتفهرست و فرآیند برخورداری کلیه حمایت ها،یارانه ها،کمکها و..