شفافیت اطلاعاتگزارش مالی وبیلان رویدادهایی که واحدهای مشمول مجری آن هستند