شفافیت اطلاعاتحمایت از رویدادهایی که نهادها و موسسات مشمول حامی برگزاریند