شفافیت اطلاعاتساختارونحوه انتخاب اعضائ و تصمیمات کلیه شوراها،کمیسون ها و..