شفافیت اطلاعاتبرنامه های توسعه ، برنامه های راهبردی ، اهداف ،بودجه ریزی و.