شفافیت اطلاعاتکلیه قوانین، مقررات، مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی.