شفافیت اطلاعاتفهرست آثار ادبی و هنری ثبت شده براساس قانون حمایت ازمولفان..