شفافیت اطلاعاتمجوز های صادره،خدمات یا هرسندی که واجد اعتبار برای ذینفع ..