شورای فرهنگ عمومیآیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان

متن آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان کرمان :

به نام خدا

آیین نامه  داخلی  شورای فرهنگ عمومی استان کرمان

 

مقدمه

مطابق ماده 9 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان ، به منظور حسن اداره جلسات ، تنظیم برنامه ها و انجام وظایف محوله ، آیین نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی استان به شرح ذیل ارائه می شود :

ماده 1 ) تعاریف : واژه ها واصطلاحات به کار برده شده دراین آیین نامه به شرح ذیل تعریف می شود :

شورا : منظور شورای فرهنگ عمومی استان است .

رئیس : نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان هستند.

نایب رئیس : استاندار به عنوان نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی درجلسات شرکت می کنند.

دبیر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دبیرشورای فرهنگ عمومی هستند.

دبیرخانه : به استناد بند 1 ماده 3 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، درمحل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می شود و زیر نظر دبیرشورای فرهنگ عمومی فعالیت می نماید .

کارگروه ها : جلسات علمی مشورتی با حضور مدیران، صاحبنظران و کارشناسان مرتبط است .

گروه سیاستگذاری و نظارت : مسئولیت بررسی طرح ها ، پیشنهادها و تعیین دستورکارجلسات و ارزیابی نتایج اجرای مصوبات را برعهده دارد و متشکل از رئیس شورا ، دبیر، نماینده استاندار و مسئول دبیرخانه است  و می تواند اشخاص دیگری را برای همفکری به جلسه دعوت نماید.

ماده 2 ) اداره جلسات شورا برعهده نماینده ولی فقیه و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان است  و درغیاب ایشان نایب رئیس شورا  مسئولیت اداره جلسات را به عهده خواهد داشت.

ماده 3 ) عضویت اعضای شورای فرهنگ عمومی برطبق ماده 2 آیین نامه و الحاقیه می باشد و شورا می تواند برای بهره گیری از دیدگاه سایر صاحبنظران فرهنگی، اشخاصی را به عنوان مهمان درجلسات ، بدون حق رای دعوت نماید .

تبصره - اعضا موظفند درهمه جلسات شخصا شرکت نمایند و از اعزام جانشین و نماینده خودداری کنند ؛ بدیهی است درصورت عدم امکان حضور و ضرورت حضور جانشین (حسب مورد) تنها هماهنگی قبلی با دبیرخانه کفایت می کند. 

ماده4) جلسات شورا با حضور  2  اعضا ی اصلی رسمیت می یابد.

                                       3

   تبصره غیبت غیر موجه و بدون اطلاع قبلی در صورت تکرار برای سه جلسه در یک سال پذیرفته نیست و مراتب ضمن اطلاع به استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان،  به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برای اقدام لازم ازطریق بالاترین مقام ذی ربط اعلام می گردد .

ماده 5 ) شورای فرهنگ عمومی استان هر ماه یک جلسه برگزار خواهد کرد .

تبصره جلسات فوق العاده درصورت نیاز، با پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس شورا برگزار می گردد.

ماده 6) دستورکار هر جلسه پس از تصویب در گروه سیاستگذاری و نظارت و قبل از تشکیل جلسه به همراه دعوت نامه ازطرف دبیرشورا برای هریک از اعضا ارسال می گردد .

ماده 7 ) اعضای شورا می توانند ازطریق  دبیرخانه موضوعاتی را برای طرح در جلسه پیشنهاد کنند و تصمیم گیری نهایی ازطریق رای گیری انجام خواهد شد.

تبصره شورای فرهنگ عمومی می تواند  حسب ضرورت جلساتی را  به موضوعات مرتبط با شورای توسعه فرهنگ قرآنی درسطح استان و شهرستان ها با حضور دستگاه های موثر در امور قرآنی  اختصاص دهد .

ماده 8) با پیشنهاد گروه سیاستگذاری و نظارت ، دبیرخانه می تواند از هیات رئیسه شورای فرهنگ عمومی هرشهرستان برای ارائه گزارش و بیان مسائل و مشکلات دعوت نماید.

ماده 9 )  دبیرخانه موظف است ظرف مدت یک هفته مصوبات هرجلسه را پس از تایید رئیس شورا توسط دبیر و طرح های اجرایی مصوب را توسط استاندار به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید و نتیجه را پیگیری کند.

ماده 10) دبیرخانه  موظف است گزارش جلسات و مصوبات را ازطریق رسانه ها ، فضای مجازی و پورتال شورای فرهنگ عمومی استان به اطلاع عموم برساند .

ماده 11 ) دبیرخانه به استناد بند 3 ماده 3 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان  (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دارای کارگروه های علمی مشورتی به شرح ذیل می باشد:

الف- کارگروه فرهنگی اقتصادی

ب- کارگروه فرهنگی ارتباطی

ج- کارگروه فرهنگی دینی

د- کارگروه فرهنگی اجتماعی

ه- کارگروه فرهنگی هنری

و- کارگروه فرهنگی،  آموزشی و پژوهشی

تبصره- موضوعات و شرح وظایف هر کارگروه توسط همان کارگروه تعیین و به شورای فرهنگ عمومی ارائه می گردد.

ماده 12 ) اعضای کارگروه ها ازطریق  ادارات وسازمان های ذی ربط وبه عنوان شخصیت های حقیقی معرفی خواهند شد .

تبصره 1- رئیس و  دبیر هر کارگروه توسط همان کارگروه  تعیین می گردد.

تبصره 2 - هر دستگاه  می تواند تنها مسئولیت  یک کارگروه را داشته باشد.

تبصره 3 – ماموریت کارگروه ها براساس اولویت ها و وظایف سالانه شورای فرهنگ عمومی تعیین و ابلاغ می شود .

تبصره 4- دستورجلسات کارگروه ازطریق شورای فرهنگ عمومی و یا توسط اعضای کارگروه تعیین می گردد.

تبصره 5- اعضای هر کارگروه به پیشنهاد اعضای شورای فرهنگ عمومی استان و تصمیم گیری در شورای سیاستگذاری و نظارت    تعیین خواهند شد.

ماده 13 ) نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا برعهده گروه سیاستگذاری و نظارت  خواهد بود که هرسه ماه یک بار به شورای فرهنگ عمومی استان گزارش می شود .

ماده 14) بودجه و اعتبار سالانه مورد نیاز شورا از محل  ماده 10 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان تامین خواهد شد.

 ماده 15 )  پژوهش های مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی پس از  تصویب شورا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل اعتبارات پژوهشی دستگاه ها پس از طی فرآیند های قانونی قابل انجام است .

ماده 16) این آیین نامه با  16 ماده و 10 تبصره درجلسه 222 مورخ   18/5/1397  به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان کرمان رسید و قابل تعمیم به شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان ها خواهد بود.