شورای فرهنگ عمومیشورای فرهنگ عمومی شهرستان ها

اسامی هیئت رئیسه شورای فرهنگ عمومی شهرستانها :

·     شهرستان بم

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای دانشی 

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای شهسوار پور

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : خانم اعظم جوشایی

·     شهرستان سیرجان

امام جمعه ورئیس شورای فرهنگ عمومی : حجه الاسلام والمسلمین حسینی

فرماندار و نایب رئیس شورا : آقای مکی آبادی

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای مجید پورمحسنی

·     شهرستان بردسیر

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای کرمانی   

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای نجف پور

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای رضا رضازاده

·     شهرستان زرند

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای ابراهیمی    

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای خنجری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای احمد رشیدی  

·     شهرستان بافت

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای مهدی زاده   

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای حمزه جواران

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : خانم پروانه دهقانی فر 

·     شهرستان راور

 امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای تویسرکانی    

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای اژدری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای ایمان پژوهش

·     شهرستان انار

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای منتظری  

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای زهرودی

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای سید حسین جعفری

·     شهرستان کوهبنان

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای جعفری 

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای سالاری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای رحیم سیف الدینی

·     شهرستان ریگان

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای رنجبر ماهانی   

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای باقری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای موسوی

·     شهرستان فهرج

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای ابراهیمی  

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای باقری زاده

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای سجاد رکن آبادی   

·     شهرستان رابر

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای علیدادی سلیمانی   

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای میرحیدری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای روح ا... سلاجقه

·     شهرستان ارزوئیه

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای نصرا... پور 

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای منظری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای سعید شیخ اوشاغی

·     شهرستان نرماشیر

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای ایران نژاد    

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای مشکی

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای سعید ذوالفقاری

·     شهرستان رفسنجان

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای رمضانی پور    

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای اسکندری نسب

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای ایمان محمد آبادی   

·     شهرستان شهربابک

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی  : حجه الاسلام آقای انصاری 

فرماندار و نایب رئیس شورا :  آقای اسدی

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیرشورا : آقای محمد کشاورزی