وظایف شورای فرهنگ عمومی استان:

الف -  شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی :

- مطالعه ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور .

- شناسایی و ارزیابی علمی ، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان .

-ا نجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج  تحقیقات علمی انجام شده ، به منظور دسترسبی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی .

-شناسایی ، سنجش استعدادها ، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان .

- بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات ، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می شود .

ب اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی :

- تهیه وتدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان .

- تلاش در جهت ایجاد همکاری ، هماهنگی و همسویی بین دستگاههای دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.

- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف .

-برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چهارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی .

ج_ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور  :

- برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عال انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها