نظرسنجی (طرح تکریم ارباب رجوع)

فرم نظرسنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 تکریم مردم) -------------------------------------------------------------------------------------
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید :


پیگیری فرم های پر شده